5F Umemura Building, 1-3 Kabukicho, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0021